OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

společnosti ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 069 17 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 291226 (dále jen „Advokátní kancelář“).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Advokátní kanceláře a jejích klientů, s nimiž Advokátní kancelář uzavřela příkazní smlouvu, na základě které se Advokátní kancelář zavázala obstarat dále vymezenou Záležitost Klienta, spočívající v uplatnění a vymáhání všech jeho přímých či nepřímých nároků vůči jeho stávajícímu a/nebo bývalému zaměstnavateli, vzniklých z titulu porušení zákonné úpravy přestávek v práci (službě či jim analogické právní úpravy) zaměstnavatelem (dále jen „Smlouva“). V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a těmito obchodními podmínkami má přednost úprava dohodnutá ve Smlouvě. Tyto obchodní podmínky platí přiměřeně i pro užití internetových stránek www.placeneprestavky.cz.

 

I.              DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

 

„GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

„Klient“ je fyzická osoba potencionálně poškozená případným nezákonným postupem zaměstnavatele v souvislosti s naplněním zákonných pravidel pro dodržování přestávek v práci (službě či jim analogické právní úpravy) a s tím spojených náhrad.

„Nárok Klienta“ znamená jakýkoliv nárok Klienta na peněžité plnění, který mu vznikl a/nebo vznikne vůči jeho stávajícímu a/nebo bývalému zaměstnavateli z titulu náhrady újmy, včetně nemajetkové újmy, a to jako odškodnění, vyrovnání či kompenzaci jakéhokoliv druhu za tuto újmu způsobenou v souvislosti s porušením zákonných pravidel pro dodržování přestávek v práci (službě či jim analogické právní úpravy). Může se jednat o plnění přiznané na základě uznání dluhu, dohody nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu či jiného právního jednání učiněného zaměstnavatelem Klienta nebo prostřednictvím třetí osoby.

„Náhrada nákladů soudního či správního řízení“ má význam uvedený v článku 2.4 Smlouvy.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Odměna“ má význam uvedený v článku 2.3 Smlouvy.

„Smluvní strany“ znamená Advokátní kancelář a Klient.

„Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

„Záležitost“ má význam uvedený v článku 1.2 Smlouvy.

 

II.              UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ A KLIENTEM

 

1.         Smlouva mezi Advokátní kanceláří a Klientem může být uzavřena pouze v listinné podobě opatřené podpisy Klienta a oprávněného zástupce Advokátní kanceláře. Tyto podpisy nevyžadují úřední ověření.

2.         Za účelem přípravy Smlouvy a jejího následného uzavření je Klient povinen zaregistrovat se prostřednictvím internetových stránek Advokátní kanceláře www.placeneprestavky.cz, a poskytnout tak Advokátní kanceláři všechny údaje a informace nezbytné k uzavření Smlouvy a předběžnému posouzení Nároku Klienta.

3.         Po ukončení on-line registrace zašle Advokátní kancelář na e-mailovou adresu Klienta, zpravidla do dvou (2) pracovních dnů, potvrzující zprávu o úspěšné registraci Klienta společně s návrhem plné moci a Smlouvou podepsanou oprávněným zástupcem Advokátní kanceláře.

4.         Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu ze strany Klienta a doručením Advokátní kanceláři spolu s podepsanou plnou mocí. Náklady na straně Klienta s tím spojené (např. vytisknutí dokumentů, poštovní služby) si hradí Klient sám.

 

III.              TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 

1.         Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání pěti (5) let.

2.         Nebude-li v uvedené době Nárok Klienta zcela vymožen, a i nadále poběží doposud neukončené správní, soudní či mimosoudní řízení o tomto nároku (včetně mimořádných opravných prostředků, kasační či ústavní stížnosti), případně bude tento nárok vymáhán v rámci nařízené exekuce, prodlužuje se trvání Smlouvy automaticky až do doby uplynutí tří (3) měsíců ode dne úplného vymožení Nároku Klienta v souladu se Smlouvou.

3.         Nebude-li v uvedené době Nárok Klienta zcela vymožen, aniž by však nadále za tím účelem probíhalo jakékoliv doposud neukončené správní, soudní či mimosoudní řízení o tomto nároku, případně by tento nárok nebyl vymáhán v rámci nařízené exekuce, zaniká Smlouva uplynutím dohodnuté doby.

4.         Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

5.         Advokátní kancelář je oprávněna od Smlouvy kdykoliv odstoupit:

i)            pokud nastane jakákoliv situace předpokládaná platnou právní úpravou (zejména zákon o advokacii, etický kodex advokáta apod.), v důsledku které bude Advokátní kancelář povinna obstarání Záležitosti dle Smlouvy přerušit či ukončit;

ii)            pokud Klient nedodal Advokátní kanceláři listinné podklady a/nebo informace nezbytné pro obstarání Záležitosti v souladu se Smlouvou, případně neposkytl Advokátní kanceláři k tomu nezbytnou součinnost, a to ani ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Advokátní kanceláře k nápravě;

iii)            pokud Advokátní kancelář zjistí po uzavření Smlouvy s Klientem, že jím sdělené informace nebo poskytnuté listinné podklady dle názoru Advokátní kanceláře nezakládají (nebo založit nemohou) výše specifikovaný Nárok Klienta vzešlý z porušení zákonných pravidel pro dodržování přestávek v práci (službě či jim analogické právní úpravy);

iv)            pokud se ukáže, že Klientem poskytnuté informace a/nebo listinné podklady nejsou zcela pravdivé, přesné či úplné.

6.         Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení Advokátní kanceláře na e-mailovou adresu poskytnutou Klientem.

7.         Advokátní kancelář je oprávněna Smlouvu s Klientem vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce ode dne doručení písemné výpovědi na e-mailovou adresu sdělenou Klientem, v případě, že:

i)            Nárok Klienta bude v okamžiku uzavření Smlouvy promlčen nebo se promlčí ve lhůtě kratší než devadesát (90) dnů ode dne jejího uzavření;

ii)            vymáhání Nároku Klienta může být dle uvážení Advokátní kanceláře, z hlediska časového, právně odborného nebo ekonomického, neúčelné;

iii)            Klient poruší své povinnosti uvedené níže v čl. IV, odst. 2.

8.         Pokud Advokátní kanceláři vzniklo právo na zaplacení Odměny a Náhrady nákladů soudního či správního řízení v souladu s uzavřenou Smlouvou a nedošlo k jeho vypořádání za trvání Smlouvy, zůstává toto právo Advokátní kanceláři zachováno i po ukončení Smlouvy. Obdobně zůstává po ukončení Smlouvy zachována i povinnost mlčenlivosti Smluvních stran.

 

IV.              POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.         Advokátní kancelář je po dobu trvání Smlouvy povinna mimo jiné:

i)            postupovat při obstarání a vymáhání Záležitosti s náležitou odbornou péčí a ochranou zájmů Klienta;

ii)            peněžité plnění, které Advokátní kancelář v souladu se Smlouvou pro Klienta vymůže, je do doby jejich předání Klientovi povinna opatrovat s péčí řádného hospodáře a následně s nimi naložit striktně dle Smlouvy.

2.      Klient je po dobu trvání Smlouvy povinen:

i)            bezodkladně sdělovat a poskytovat Advokátní kanceláři veškeré informace a listinné podklady, které přímo či nepřímo souvisí s obstaráním Záležitosti, nebo by jen mohly obstarání Záležitosti ovlivnit;

ii)            zdržet se čehokoliv, co by mohlo jakkoliv znesnadnit, vyloučit či omezit obstarání Záležitosti, snížit výši vymáhaného Nároku Klienta či omezit jeho vymáhání, zejména postoupení Nároku Klienta na jakoukoli třetí osobu, přijetí nesouvisející kompenzace od Zaměstnavatele či třetího subjektu;

iii)            poskytnout Advokátní kanceláři bez zbytečného odkladu veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby byl naplněn předmět a účel Smlouvy;

iv)            účastnit se k žádosti Advokátní kanceláře nebo jakéhokoli státního orgánu jakéhokoli jednání týkajícího se obstarání Záležitosti či poskytnout informace a podklady;

v)            zdržet se jakéhokoliv právního jednání a úkonů, kterými by došlo k zatížení Nároku Klienta právy třetích osob či jeho zcizení v rozporu se Smlouvou.

 

V.              DOHODA O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

 

1.         Odpovědnost Advokátní kanceláře vůči Klientovi za škodu (resp. náhrada škody) související nebo vyplývající z obstarání Záležitosti dle Smlouvy, a to ve svém souhrnu (tj. součet všech jednotlivých případů) se omezuje výší Odměny náležející Advokátní kanceláři po vymožení Nároku Klienta. V souvislosti s touto dohodou o omezení odpovědnosti Advokátní kanceláře je výslovně poukazováno na skutečnost, že v uvedené Záležitosti může být riziko vzniku škody i vyšší než je výše Odměny. Klient bere na vědomí a souhlasí, že Advokátní kancelář neodpovídá za případnou škodu, pokud Klient nepředloží Advokátní kanceláři nezbytnou dokumentaci a informace vztahující se k právnímu poradenství dle Smlouvy, popř. Klient poruší svou povinnost dle Smlouvy nebo Klient nebude postupovat v souladu s doporučením Advokátní kanceláře.

2.         Toto omezení odpovědnosti Advokátní kanceláře platí i tehdy, pokud má být dána odpovědnost Advokátní kanceláře vůči jiné osobě než vůči Klientovi, např. vůči právním nástupcům.

 

VI.              ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

 

1.         Zpracování osobních údajů Klienta je nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu zpracovávány Klientovy identifikační údaje uvedené ve Smlouvě a poskytnuté Klientem při registraci prostřednictvím internetových stránek Advokátní kanceláře www.placeneprestavky.cz jako jméno; příjmení; datum narození a bydliště; kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mailová adresa; číslo bankovního účtu a další informace nezbytné k uzavření a plnění Smlouvy, zejména informace o výši mzdy, platu či služebního příjmu; informace o pracovní pozici a další informace nezbytné k plnění Smlouvy.

2.         Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Klienta a jeho souvisejících právech jsou k nalezení v pravidlech zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na internetových stránkách Advokátní kanceláře www.placeneprestavky.cz.

 

VII.              ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.         Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

2.         Smluvní strany výslovně deklarují a činí nesporným, že:

i)            při uzavření Smlouvy nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé Smluvní strany;

ii)            jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření dodatku Smlouvy;

iii)            výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku pro účely plnění Smlouvy;

iv)            podmínky Smlouvy zohledňují skutečnosti v nich popsané, existující a známé oběma Smluvním stranám ke dni uzavření.

3.         Smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter, a žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy:

i)            je pouze v rozsahu nezbytně nutném sděluje svým právním poradcům, účetním, znalcům, popř. jiným odborným poradcům, nebo

ii)            je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů, nebo

iii)            se jedná o informace již veřejně přístupné, nebo

iv)            zpřístupnění takových informací je nezbytné pro uplatnění práv příslušné Smluvní strany vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní (zejména v souvislosti s obstaráním Záležitosti a/nebo k uplatnění Nároku Klienta).

4.       Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení včetně zaslání informací a podkladů, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně a bude považováno za řádně dané či učiněné, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, nebo kurýrní službou na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná Smluvní strana určí v písemném oznámení doručeném druhé Smluvní straně. Obdobně lze doručovat i na e-mailové adresy Smluvních stran uvedené ve Smlouvě.

5.       Bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany nelze postoupit nebo převést jakoukoliv pohledávku, právo nebo povinnost kterékoliv Smluvní strany ze Smlouvy.

6.       Neuplatnění či případné částečné uplatnění nebo prodlení v uplatnění jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy nebude vykládáno ani jako vzdání se těchto práv a ani nebude mít za následek zánik nároků ze Smlouvy.

7.       Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jejímu uzavření.

8.       Smlouva se řídí zněním obchodních podmínek, které je účinné v okamžiku uzavření Smlouvy. Pozdější znění obchodních podmínek se na Smlouvy uzavřené před účinností pozdějších znění Obchodních podmínek aplikuje jen tehdy, pokud Advokátní kancelář Klientovi zašle pozdější znění Obchodních podmínek a Klient s takovým pozdějším zněním nevysloví nesouhlas.

9.       Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

10.   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9.11.2020