PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

 

I.            PREAMBULE

Vážení klienti,

1.       registrací a vyplněním údajů na internetových stránkách společnosti ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 069 17 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 291226 (dále jen „Advokátní kancelář“), www.placeneprestavky.cz, poskytujete Advokátní kanceláři své osobní údaje za účelem přípravy příkazní smlouvy, na základě které se Advokátní kancelář zaváže obstarat Vaši záležitost spočívající v uplatnění a vymáhání všech Vašich přímých či nepřímých nároků vůči Vašemu stávajícímu a/nebo bývalému zaměstnavateli, vzniklých z titulu porušení zákonné úpravy přestávek v práci (službě či jim analogické právní úpravy) (dále jen „Nároky“ nebo „Nárok“) zaměstnavatelem (dále jen „Smlouva“), jejího následného uzavření a plnění ze strany Advokátní kanceláře. Tato registrace a/nebo poskytnutí osobních údajů nepředstavuje návrh na uzavření Smlouvy, ani uzavření Smlouvy.

 

2.       Při registraci nebo při ověření výše Nároku prostřednictvím internetových stránek Advokátní kanceláře www.placeneprestavky.cz poskytujete následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště, kontaktní údaje (zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu), číslo bankovního účtu a další informace nezbytné k plnění Smlouvy.

 

3.       Uzavřením Smlouvy souhlasíte s tím, aby Advokátní kancelář zpracovávala tyto Vaše osobní údaje pro účely plnění Smlouvy a zasílání obchodních a marketingových sdělení.

 

II.            ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.       Registrací a vyplněním výše uvedených osobních údajů na internetových stránkách Advokátní kanceláře www.placeneprestavky.cz berete na vědomí následující pravidla zpracování Vašich osobních údajů:

 

2.       Osobní údaje zadané při registraci nebo při ověření orientační výše Nároku mohou být v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), v nezbytném rozsahu zpracovávány pro účely jednání o uzavření výše specifikované Smlouvy. Poskytnuté osobní údaje mohou být také v nezbytném rozsahu zpracovávány a použity pro dodržení zákonných povinností Advokátní kanceláře nebo pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů.

 

3.       Poskytnutí osobních údajů vyžadovaných při registraci nebo ověření výše Nároku je nezbytné k uzavření výše specifikované Smlouvy a jejího následného plnění ze strany Advokátní kanceláře. Pokud tyto osobní údaje nebudou poskytnuty, nelze Smlouvu s Advokátní kanceláří uzavřít.

 

4.       Klient registrací (tj. kliknutím na kolonku „Seznámil(a) jsem se a souhlasím s upozorněním“ a stiskem tlačítka „Registrace“), ověřením výše Nároků (tj. kliknutím na kolonku „Chci ověřit svůj nárok“) a/nebo uzavřením Smlouvy souhlasí s tím, aby Advokátní kancelář měla právo zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště pro příležitostné sdělování marketingových a jiných obdobných informací (včetně připomínek k dokončení registrace aj.), které obecně souvisejí se Smlouvou a jejím předmětem plnění. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s tímto zpracováním nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu platnosti a účinnosti Smlouvy v případě uzavření smlouvy, nebo na dobu až 3 (tří) měsíců v případě, kdy se Klient registruje nebo ověří výši svého Nároku, avšak nedojde k uzavření Smlouvy. Klient je oprávněn jej kdykoliv odvolat na: [email protected].

 

5.       Zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů bude provádět Advokátní kancelář, která garantuje maximální technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů. Advokátní kancelář dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

III.            ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 

1.       Vaše osobní údaje mohou být Advokátní kanceláří v nezbytném rozsahu zpřístupněny (i) soudům a jiným orgánům státní správy a (ii) osobám odpovědným za vznik újmy na Vaší straně (tj. zejména Vašemu stávajícímu a/nebo bývalému zaměstnavateli a jeho zástupcům).

 

IV.            VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte tato práva:

i)            Právo na přístup k Vašim osobním údajům – máte právo od Advokátní kanceláře získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

ii)            Právo na opravu či doplnění osobních údajů, pokud Advokátní kancelář zpracovává nepřesné či neúplné informace, které se týkají Klienta.

iii)            Právo na výmaz osobních údajů – představuje povinnost Advokátní kanceláře zlikvidovat Vaše osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a Vy o to požádáte.

iv)             Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů – máte právo, aby Advokátní kancelář, v zákonem stanovených případech, omezila zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, máte právo kdykoli vznést námitku.

v)             Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste Advokátní kanceláři poskytl/a, a to ve formě běžného a strojově čitelného formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, můžete Advokátní kancelář žádat, aby je jinému správci předala rovnou.

vi)             Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů se neuplatní v okamžiku, kdy s Advokátní kanceláří uzavřete výše popsanou Smlouvu, jelikož Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu jejího plnění. Do uzavření uvedené Smlouvy však máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste Advokátní kanceláři udělil/a.

vii)             V případě, že budete jakkoli nespokojen/a se zpracováním svých osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří, můžete podat stížnost přímo jí (písemně na adresu sídla Advokátní kanceláře, nebo e-mailem na: [email protected]), anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

viii)             Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

V.            ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.       Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať už jste nám své osobní údaje svěřil/a na základě Smlouvy či souhlasu, náš postup při jejich ochraně zajišťuje vždy ta samá pravidla:

 

i)            Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, v jakém to je nezbytné k plnění našich závazků vůči Vám a vůči orgánům státní správy.

ii)            Vaše osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem a zneužitím.

iii)            Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod k jejich dalšímu zpracování.

 

 VI.            DOBA, PO KTEROU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 

1.       Vaše osobní údaje uchováváme po dobu účinnosti Smlouvy, na dobu uvedenou v čl. II. odst. 4 a dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. předpisy o účetnictví, předpisy o archivnictví apod.). Osobní údaje tedy uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dodržování našich smluvních a zákonných povinností.

 

 

ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.