Upozornění

Tyto webové stránky byly vytvořeny za účelem poskytnutí informací ohledně potenciálních nároků vzniklých z titulu porušení zákonné úpravy přestávek v práci (službě či jim analogické právní úpravy) zaměstnavatelem. Registrací berete na vědomí a souhlasíte s tím, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou obecného charakteru a byly převzaty z veřejně dostupných zdrojů. ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „Advokátní kancelář“) si vyhrazuje právo, tyto informace průběžně měnit a aktualizovat (např. z důvodu vývoje soudních rozhodnutí aj.). Advokátní kancelář neodpovídá za přesnost či úplnost těchto informací.

Informace uveřejněné na těchto webových stránkách nelze považovat za právní radu. Jejich účelem je toliko upozornit a informovat o vybrané právní problematice, nikoliv poskytnout ucelené právní stanovisko či vyčerpávající rozbor. Advokátní kancelář neodpovídá za aplikaci závěrů či skutečností prezentovaných na těchto webových stránkách na jakýkoli konkrétní právní případ.

Registrací a/nebo kliknutím na „ověření nároku“ berete dále na vědomí, že výpočet Vašich nároků je čistě orientační a existence, resp. výše Vašeho skutečného nároku se může lišit v závislosti na okolnostech Vašeho pracovního/služebního poměru.

Registraci na těchto webových stránkách nelze vykládat jako návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Realizace a vymáhání Vašich nároků je podmíněno dohodou na příslušných smluvních dokumentech nezbytných pro ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. k řádnému poskytování služeb. Tyto dokumenty Vám budou zaslány prostřednictvím emailové komunikace, popř. též prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Při registraci a/nebo ve formuláři „ověření nároku“ jste povinni uvádět pouze aktuální, pravdivé a úplné údaje o Vaší osobě a pracovním/služebním poměru. V případě, že dojde ke změně informací o Vás a/nebo o Vašem pracovním/služebním poměru, zavazujete se nám tyto změněné informace písemně poskytnout bez zbytečného odkladu.

Registrací a/nebo kliknutím na „ověření nároku“ na této internetové stránce potvrzujete, že berete na vědomí a souhlasíte s PRAVIDLY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA a OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

Advokátní kancelář nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením a neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webových stránek, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webových stránkách, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.